Gestion Actief Beheer Fonds

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de site is alleen bedoeld als algemene informatie.

De informatie op deze site is onderhevig aan veranderingen. Gestion N.V. staat ondanks de door haar gehanteerde zorgvuldigheid niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op de site geboden informatie. Gestion aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid dienaangaande. Gestion N.V. is te allen tijde bevoegd de informatie op de site onaangekondigd te wijzigen. De toegang tot en gebruik van de site en de daarop gepubliceerde informatie geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gestion N.V. neemt geen verantwoording voor storingen in de electriciteitsvoorzieningen, in communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur van, of gebruikt door Gestion.

Gestion N.V. en personen verbonden aan Gestion mogen effecten kopen en verkopen die zijn beschreven op deze site.

Privacy Statement

Gestion N.V. verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers van deze website.

Participanten van het Gestion Actief Beheer Fonds die informatie wensen te ontvangen over de wijze waarop Gestion N.V. hun persoonsgegevens verwerkt in het kader van de dienstverlening, kunnen een kopie ontvangen van het Privacy Statement door een e-mail te sturen aan: info@gestion.nl

Risico's beleggen

Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inzicht in duurzaamheidsrisico’s

Het besluit om een belegging op te nemen in de portefeuille wordt gebaseerd op meerdere criteria. Eén van deze criteria is het effect op duurzaamheidsfactoren. In een beleggingsvoorstel worden de effecten op duurzaamheidsfactoren geanalyseerd, maar deze hoeven niet leidend te zijn in de uiteindelijke beleggingsbeslissing. Wij verwachten dat de invloed van de financiële effecten van duurzaamheidsrisico’s beperkt is, aangezien deze in de afwegingen voor de beleggingsbeslissing worden meegenomen. Gestion N.V. classificeert het Gestion Actief Beheer Fonds als ‘grijs’. De beheerder heeft geen intentie om het fonds te promoten als een duurzaam beleggingsfonds.

Toepasselijk recht

Op deze site en de hierop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de site en de daarop geboden informatie ontstaan.