Gestion Actief Beheer Fonds

Fiscaal

Het GABF is niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting. De bezittingen van het GABF moeten voor de heffing van inkomstenbelasting en -vennootschapsbelasting worden toegerekend aan de participanten.

De participanten worden voor de resultaten van het GABF rechtstreeks in de belastingheffing betrokken naar evenredigheid van hun participatie.

De dividenden van beleggingen worden door het GABF ontvangen onder aftrek van de ingehouden dividendbelasting. Deze dividendbelasting is door participanten te verrekenen met de door hen verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Na afloop van ieder kalenderjaar ontvangt elke participant een opgave met de gegevens, die relevant zijn voor de belastingaangifte.