Gestion Actief Beheer Fonds

Profiel

Het GABF is een besloten fonds voor gemene rekening met een semi open-end karakter.

Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon met een afgescheiden vermogen, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten in het fonds, waarbij door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden worden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De rechtsverhouding tussen de participanten, de beheerder en de bewaarder wordt beheerst door de voorwaarden van beheer en bewaring die in het prospectus zijn opgenomen.

Het ‘semi open-end’ karakter houdt in dat toe- en uittreding door participanten, onder de in het prospectus genoemde voorwaarden, steeds op de eerste werkdag van de week mogelijk is.

De participaties luiden op naam. De participanten en hun participaties worden ingeschreven in het participantenregister. Overdracht van participaties kan slechts plaatsvinden aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie van de overdragende participant(en).

Als bewaarder treedt op CACEIS Bank, Netherlands Branch. De bewaarder behartigt de belangen van de participanten bij de dagelijkse gang van zaken binnen het GABF. Een aantal taken zijn:        

  • toetsen van de berekening van de nettovermogenswaarde;
  • monitoring en controle van de kasstromen;
  • toetsen van het beleggingsbeleid;
  • toetsen van de fondsvoorwaarden;
  • controleren van het register van participanten;
  • controleren van toe- en uittredingsbrieven;
  • beoordelen publicaties van het GABF.                                                                                                                 

CACEIS Bank, Netherlands Branch heeft het participantenregister onder haar beheer.

De juridisch eigenaar van het GABF is Juridisch Eigenaar Gestion Actief Beheer Fonds B.V. Deze B.V. is 100% dochter van Gestion N.V. Een aantal verantwoordelijkheden van de juridisch eigenaar zijn:

  • houden van de activa van het beleggingsfonds;
  • het handelen conform de fondsvoorwaarden;
  • het reageren op marktontwikkelingen met name gericht op wet- en regelgeving. 

Personen of instellingen die toetreding tot het GABF verzoeken en de participanten in het GABF worden geacht bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan de in de voorwaarden van beheer en bewaring gegeven regels met betrekking tot het GABF en met de inhoud van het prospectus.

Voor retailbeleggers heeft de beheerder het essentiële informatiedocument GABF opgesteld. Indien gewenst kan dit document worden opgevraagd bij de beheerder van het fonds.